Politica de confidențialitate a magazinului online Syngenta România

Ce veți găsi în acest document?

Protejarea datelor dvs. personale și protejarea confidențialității dvs. este foarte importantă pentru noi. Astfel, Syngenta a elaborat această declarație de confidențialitate ("Politica") pentru a vă informa cu privire la modul în care Syngenta colectează, stochează, utilizează și procesează datele personale și informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul acestui site web

Am împărțit politica în trei părți:

 • 1. o explicație a termenilor utilizați în Politică, informații despre datele noastre de contact și drepturile dumneavoastră;
 • 2. informații detaliate despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre modul în care ne puteți contacta; am furnizat informații separat pentru fiecare formular pe care îl puteți completa în Magazinul nostru
 • 3. informații despre Social media;

Informații despre cookie-uri pot fi găsite aici: https://magazin.syngenta.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri

Partea I - Dispoziții generale

§ 1 Operator

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Syngenta Agro SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. București - Ploiești nr. 73-81, Victoria Park - Clădirea 3, etaj 4, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1380/1995, cod fiscal RO 7025525, tel: +40 21 528 12 00, fax: +40 21 528 12 00, fax: +40 21 528 12 99, e-mail: dataprivacy.ro@syngenta.com (Syngenta). . În următoarea parte a Politicii de confidențialitate, scriem despre noi la persoana întâi sau ne referim la noi înșine ca "Operator", "Syngenta" sau "Noi".

§ 2 Termeni utilizați în politica de confidențialitate

Dacă observați unul dintre următorii termeni cu majuscule mai târziu în Politica noastră de confidențialitate, trebuie să îl înțelegeți în conformitate cu următoarele definiții:

 • Un "Magazin" - un magazin online a cărui pagină principală se află la adresa .https://magazin.syngenta.ro/.
 • Politică - înseamnă acest document, adică politica de confidențialitate pe care o citiți,
 • GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Textul GDPR poate fi consultat la adresa GDPR România
 • Social media - rețeaua de socializare Facebook, Instagram, YouTube și alte rețele de socializare în care avem profilurile noastre.

§ 3 Date cu caracter personal. Protecția datelor cu caracter personal.

 • Ce categorii de Date cu caracter personal colectăm? Datele cu caracter personal sunt cele care ne permit să știm cine sunteți și să vă identificăm. Acest tip de date pot fi colectate: atunci când comandați sau rezervați un serviciu, când vă înregistrați pentru a crea un cont de utilizator; vă înregistrați pentru a primi e-mailurile noastre, participați la una dintre campaniile noastre publicitare, ne trimiteți feedback, rapoarte, reclamații sau solicitați asistență pentru clienți. Syngenta colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele dumneavoastră, date de identificare a dispozitivelor prin care accesați site-ul nostru, cum ar fi adresa IP;
 • Date de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • Date profesionale: numele și adresa companiei fermierului, funcția deținută în cadrul acesteia;
 • Detalii despre preferințele dvs. în ceea ce privește industria și produsele și serviciile de interes, cum ar fi suprafețele cultivate și principalele tipuri de culturi, planurile sesiunilor de recoltare și pulverizare, echipamentele utilizate;
 • Recenzii sau conținuturi oferite în cadrul sau în urma participării la webinarii și evenimente online oferite prin intermediul contului creat pe site-ul web.
 • De exemplu, în momentul înregistrării pentru crearea unui cont de fermier, în secțiunea specială dedicată acestui scop, datele pe care le prelucrăm sunt următoarele: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele și adresa companiei fermierului, funcția deținută în cadrul acesteia, identificarea suprafețelor cultivate și a principalelor tipuri de culturi.
 • Datele fără caracter personal se referă la informații care au un caracter eminamente statistic și care nu identifică sau nu permit identificarea, prin ele însele, a unei anumite persoane sau entități și care depind de vizita dumneavoastră pe site-ul web . De exemplu, aceste informații pot include domeniul de pe care accesați internetul, data și ora la care accesați site-ul web și adresa de internet a site-ului web de pe care ați fost redirecționat către acest site web. Aceste informații sunt utilizate în formă agregată pentru a face site-ul web mai util și mai atractiv pentru utilizatorii săi.
 • Termeni și condiții speciale care reglementează utilizarea de către dvs. a unor caracteristici speciale și a unor zone protejate prin parolă. Acest site web poate include caracteristici speciale și zone protejate prin parolă. Atunci când vă conectați pentru a utiliza o caracteristică specială sau o zonă protejată prin parolă, vi se poate cere să acceptați termenii speciali care guvernează utilizarea de către dvs. a caracteristicii speciale sau a zonei protejate prin parolă. În aceste cazuri, vi se va cere să vă dați consimțământul expres cu privire la termenii speciali, de exemplu, bifând o casetă sau făcând clic pe un buton marcat cu "Sunt de acord". Acest tip de acord este cunoscut sub numele de acord "auto-direcționat". În cazul în care oricare dintre termenii speciali ai acordului de autodirecționare sunt diferiți de termenii prezentei Politici, termenii și condițiile speciale vor completa sau modifica prezenta Politică,
 • Toate datele cu caracter personal pe care le furnizați în Magazin sau pe care le colectăm despre dvs. în timpul utilizării Magazinului sunt prelucrate de către Operator în conformitate cu GDPR.
 • Cum protejează Syngenta datele cu caracter personal? Syngenta menține un program cuprinzător de securitate a datelor, inclusiv măsuri de protecție administrative, fizice și tehnologice rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja datele dvs. personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării neautorizate și a distrugerii, modificării sau divulgării neautorizate sau accidentale.

§ 4 Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

 • Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal și cum vă puteți exercita aceste drepturi? Ne străduim să menținem un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o efectuăm. În ceea ce privește Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, așa cum este descris în această Politică, aveți următoarele drepturi:
 • Dreptul de acces. Aveți dreptul de a obține de la noi o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, accesul la aceste date și la următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date în cauză; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale; (d) dacă este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) dreptul de a ne solicita rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoana vizată sau dreptul de a vă opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; (g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența (dacă este cazul) unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Syngenta furnizează, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. cel puțin în cazurile respective, informații relevante cu privire la logica utilizată și cu privire la importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Syngenta furnizează, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. cel puțin în cazurile respective, informații relevante cu privire la logica utilizată și la importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Syngenta furnizează, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.
 • Dreptul la rectificare . Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținând cont de scopurile pentru care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei Politici suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă, de exemplu, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate sau dacă vă retrageți consimțământul sau vă exercitați, în orice moment, dreptul de opoziție, în ceea ce privește prelucrarea în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără obstacole din partea noastră, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe necesitatea de a executa un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate. În exercitarea dreptului la portabilitate, aveți dreptul de a vă transmite datele cu caracter personal direct de la operator, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (a) contestați exactitatea datelor - restricția se va aplica pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) v-ați opus prelucrării din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării bazate pe un interes legitim, inclusiv crearea de profiluri pe baza prelucrării respective,
 • dreptul de a vă opune. În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, atunci când vi se notifică faptul că prelucrarea ar fi necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Syngenta sau atunci când prelucrarea ar fi necesară pentru ca Syngenta să îndeplinească o sarcină care servește unui interes public, inclusiv crearea de profiluri bazate pe o astfel de prelucrare. În cazul unei obiecții justificate, Syngenta nu va mai prelucra datele respective, cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres de lege. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în aceste scopuri. În conformitate cu legea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de Syngenta înainte de retragerea consimțământului.
 • Dreptul de a depune o plângere. În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau notificare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro ). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție în fața instanțelor competente.

§ 5 Cum vă puteți exercita drepturile?

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, ne puteți contacta în orice moment, în mod gratuit, trimițându-ne un e-mail la adresa: dataprivacy.ro@syngenta.com sau scriindu-ne la adresa poștală Syngenta: București, Șos. București - Ploiești nr. 73-81, Parcul Victoria - Clădirea 3, etaj 4, sector 1.

Vă vom răspunde într-un interval de timp rezonabil, cât mai curând posibil după primirea și studierea cererii dumneavoastră.

După analizarea scopurilor pentru care au fost colectate, vom modifica/actualiza/corecta fără întârziere datele despre care suntem informați sau pe care le considerăm fie inexacte, fie incomplete, irelevante sau confuze. În cazul în care modificăm/actualizăm/corecționăm datele, iar acestea au fost divulgate între timp unor destinatari, vom notifica destinatarii respectivi cu privire la această modificare/actualizare/rectificare în cazurile expres prevăzute de lege în acest sens.

În cazul în care respingem cererea dvs. de modificare/actualizare/rectificare a datelor dvs. cu caracter personal, vă vom informa cu privire la motivele refuzului nostru și la modalitățile prin care puteți contesta acest lucru.

§ 6 Plângere la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal

În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau notificare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro ). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție în fața instanțelor competente.

§ 7 Întrebări de politică și locul de publicare

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică sau la practicile noastre de confidențialitate și la protecția datelor cu caracter personal, contactați responsabilul nostru prin e-mail la adresa de e-mail: dataprivacy.ro@syngenta.com sau la adresa poștală Syngenta : București, Șos. București - Ploiești nr. 73-81, Parcul Victoria - Clădirea 3, etaj 4, sector 1.

§ 8 Transferul datelor cu caracter personal

În cazul activităților descrise la § 9 - § 13, vom transfera date cu caracter personal către destinatari din țări din afara Spațiului Economic European (SEE), orice astfel de transfer se va face în conformitate cu cerințele legale pentru astfel de transferuri internaționale. Mai multe informații sunt disponibile aici .

SUA: Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal transferate către organizații terțe din SUA vor fi protejate în mod adecvat, asigurându-ne că organizația destinatară a adoptat clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Mai multe informații sunt disponibile aici .

Grupul Syngenta: Transferăm date cu caracter personal către companii din Grupul Syngenta cu sediul în afara SEE, inclusiv către compania noastră mamă, Syngenta AG, cu sediul în Elveția. Putem transfera în mod legal date cu caracter personal către companiile din grupul Syngenta deoarece țările au fost considerate de către Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau deoarece există acorduri de transfer de date în interiorul grupului care conțin clauze standard de protecție a datelor transferate aprobate de Comisia Europeană. Mai multe informații despre astfel de acorduri pot fi găsite la linkurile de mai jos:

 • - Țări eligibile: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-d...
 • - Clauze contractuale standard: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-d...

§ 9 Contactați-ne prin intermediul formularului de contact, e-mail sau număr de telefon

În cazul în care ne contactați, vă rugăm să rețineți următoarele:

 • a. De ce avem nevoie de datele dumneavoastră, adică în ce scop le prelucrăm?
  • R Pentru a răspunde mesajului dvs. și a rezolva problema prezentată de dvs.
  • Marketing, constând în desfășurarea de activități analitice legate de serviciile și produsele Operatorului, inclusiv cele care conduc la cunoașterea preferințelor dumneavoastră, precum și adaptarea conținutului Magazinului și a anunțurilor afișate în acesta la interesele dumneavoastră și îmbunătățirea funcționalității site-ului și a serviciilor oferite de Operator și sondaje de opinie.
  • În scopuri administrative interne ale grupului Syngenta, în legătură cu care datele dvs. vor fi, de asemenea, transferate către Syngenta Crop Protection AG cu sediul în Elveția.
 • Care sunt drepturile dumneavoastră? Le-am descris în § 4 al Politicii.
 • Trebuie să ne furnizați datele dumneavoastră? Acest lucru este voluntar. Cu toate acestea, fără datele dvs. de contact, este posibil să nu putem rezolva cazul dvs. De asemenea, fără consimțământul corespunzător, nu va fi posibil să primiți informații comerciale la numărul dumneavoastră de telefon sau la adresa de e-mail.
 • Pe ce bază legală prelucrăm datele dumneavoastră? Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, adică interesul nostru legitim.
 • Care este interesul nostru legitim? Stabilirea contactului cu dvs., rezolvarea problemei semnalate de dvs., adaptarea răspunsului la întrebarea dvs. la situația dvs. și comercializarea serviciilor și produselor noastre, constând în activități analitice care să conducă la cunoașterea preferințelor dvs. și adaptarea conținutului Site-ului și a reclamelor afișate la interesele dvs. și îmbunătățirea funcționalității Site-ului și a serviciilor oferite de Operator și a sondajelor de opinie, precum și în scopuri administrative interne ale Grupului Syngenta.
 • Cui vom transfera datele dumneavoastră?
  • Furnizorilor de software pentru a conduce Magazinul (Magenta),
  • Furnizori de instrumente pentru analiza traficului, marketing în Magazinul nostru (Google),
  • Entități implicate în găzduirea (stocarea) site-ului web sau a datelor cu caracter personal pentru noi (Magenta),
  • Agenții de marketing,
  • Entitățile care se ocupă de livrarea coletelor, adică firmele de curierat (Chemark) și Poșta.
  • Syngenta Crop Protection AG și entitățile care furnizează servicii de găzduire a datelor și de asistență tehnică pentru Syngenta Crop Protection AG.
 • Cât timp vom prelucra datele dumneavoastră? În timp:
  • necesar pentru a stabili contactul cu dumneavoastră, a rezolva problema semnalată de dumneavoastră, a răspunde la întrebarea pe care ați adresat-o. În funcție de tipul acestora, de asemenea, pentru timpul necesar pentru a dovedi că am făcut acest lucru, adică pentru perioada de prescripție a pretențiilor.
  • Desfășurarea activităților de marketing sau legate de scopurile interne ale grupului Syngenta sau până când vă opuneți la prelucrarea ulterioară.
 • Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European? În cazul în care este necesar transferul datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European, acesta va avea loc pe baza temeiului juridic prevăzut în GDPR, de exemplu, Decizia Comisiei Europene din 26 iulie 2000 privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția.

§ 10 Înregistrarea unui cont în Magazin

În cazul în care vă înregistrați în Magazin, vă rugăm să rețineți următoarele:

 • De ce avem nevoie de datele dumneavoastră, adică în ce scop le prelucrăm?
  • pentru executarea unui contract de înființare a unui cont în Magazin și pot fi vândute produse individuale,
  • activități de marketing constând în potrivirea conținutului cu activitățile dvs. anterioare în Magazin, putem, m.in. să vă prezentăm o listă de produse din Magazin care vă pot interesa sau să vă încurajăm să continuați cumpărăturile pe care nu le-ați finalizat,
  • promovându-ne pe noi, bunurile și serviciile noastre, trimițându-vă informații de marketing prin e-mail, analizând dacă citiți buletinele noastre informative și ce conținuturi citiți cel mai mult. Pe această bază, putem, de asemenea, să adaptăm conținutul buletinului informativ la interesele dumneavoastră,
  • activități de marketing care constau în desfășurarea de activități analitice legate de serviciile și produsele Operatorului, inclusiv care conduc la cunoașterea preferințelor dvs., precum și la adaptarea conținutului Magazinului și a anunțurilor afișate în acesta la interesele dvs. și la îmbunătățirea funcționalității Magazinului și a serviciilor oferite de Operator și pe baza sondajelor de opinie. Cu consimțământul separat, datele vor fi, de asemenea, utilizate pentru a direcționa mesaje de marketing prin e-mail sau SMS și sub formă de apeluri vocale.
  • să vă exercitați drepturile care rezultă din dreptul dumneavoastră de retragere dintr-un contract de vânzare la distanță, adică așa-numitul drept de retur, dacă vă exercitați acest drept.
  • pentru scopuri administrative interne ale grupului Syngenta, în legătură cu care datele dvs. vor fi transferate și către Syngenta Crop Protection AG cu sediul în Elveția.
 • Care sunt drepturile dumneavoastră? Le-am descris în § 4 al Politicii. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă transfera datele cu caracter personal în condițiile prevăzute în GDPR.
 • Trebuie să ne furnizați datele dumneavoastră? Acest lucru este voluntar. Totuși, fără a le furniza, nu vă puteți crea un cont în Magazin și nu puteți încheia o vânzare prin intermediul acestuia. Nu veți putea să vă abonați la newsletter-ul nostru.
 • Pe ce bază legală prelucrăm datele dumneavoastră?
  • Articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și (f) din GDPR, adică executarea contractului pe care îl încheiem cu dvs., îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, legate de exercitarea dreptului dvs. de retragere dintr-un contract de vânzare la distanță și de reglementările fiscale) și interesul nostru legitim.
  • Dacă sunteți de acord să primiți comunicări de marketing la adresa dvs. de e-mail, temeiul juridic va fi, de asemenea, consimțământul dvs. Nu uitați că vă puteți retrage oricând consimțământul. Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne contactați în conformitate cu § 5 al Politicii.
  • În cazul în care sunteți de acord cu partajarea datelor cu caracter personal cu Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 în scopul îndeplinirii propriilor scopuri de marketing, atunci art. 6 alin. 1 lit. a GDPR va fi baza pentru partajarea datelor dvs.
 • Care este interesul nostru legitim? Marketingul serviciilor și produselor noastre, constând în activități analitice care conduc la cunoașterea preferințelor dvs. și adaptarea conținutului Magazinului și a anunțurilor afișate la interesele dvs. și îmbunătățirea funcționalității Magazinului și a serviciilor oferite de Operator și cercetarea de opinie, precum și scopuri administrative interne ale grupului Syngenta.
 • Cui vom transfera datele dumneavoastră?
  • Entitățile care găzduiesc (stochează) Magazinul și datele cu caracter personal pentru noi (Magenta).
  • Furnizorii de instrumente (Google) pentru:
   • analiza traficului pe site-urile web ale Magazinului,
   • marketing,
   • a vă trimite un buletin informativ
  • Operatori de plăți disponibile în Magazin
  • Agenții de marketing,
  • entitățile care se ocupă cu livrarea de colete, de exemplu, companiile de curierat Chemark) și Poșta.
  • Syngenta Crop Protection AG și entitățile care furnizează servicii de găzduire a datelor și de asistență tehnică pentru Syngenta Crop Protection AG.
 • Cât timp vom prelucra datele dumneavoastră? În timp:
  • durata contractului de deschidere a unui cont în Magazin, a oportunităților de vânzare individuale și timpul necesar pentru a demonstra că le-am îndeplinit corect. Această perioadă corespunde duratei termenului de prescripție a creanțelor;
  • desfășurăm activități de marketing sau legate de scopuri interne ale grupului Syngenta fie până când vă opuneți la prelucrarea ulterioară, fie până când vă retrageți consimțământul pentru direcționarea comunicărilor de marketing. Revocarea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării anterioare retragerii consimțământului.
  • să desfășoare activități de marketing constând în trimiterea de buletine informative sau până când vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor în scopul îmbunătățirii buletinului informativ sau până când vă revocați consimțământul pentru trimiterea de mesaje la adresa dvs. de e-mail. Revocarea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului;
  • necesare pentru a vă exercita dreptul de a vă retrage dintr-un contract de vânzare la distanță, adică așa-numitul drept de regres și timpul necesar pentru a demonstra corectitudinea îndeplinirii obligațiilor care decurg din acesta.
 • Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European? În cazul în care este necesar transferul datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European, acesta va avea loc pe baza temeiului juridic prevăzut în GDPR, de exemplu, Decizia Comisiei Europene din 26 iulie 2000 privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția.

§ 11 Achiziții în Magazin fără înregistrarea unui cont

Dacă efectuați achiziții din Magazin, dar nu aveți un cont înregistrat în Magazin, rețineți următoarele:

 • De ce avem nevoie de datele dumneavoastră, adică în ce scop le prelucrăm?
  • înexecutarea contractului de vânzare a produsului,
  • activități de marketing care constau în potrivirea conținutului cu activitățile dvs. anterioare în Magazin, putem, m.in. să vă prezentăm o listă de produse din Magazin care v-ar putea interesa sau să vă încurajăm să continuați cumpărăturile pe care nu le-ați finalizat,
  • activități de marketing, constând în desfășurarea de activități analitice legate de serviciile și produsele Operatorului, inclusiv care să conducă la cunoașterea preferințelor dumneavoastră, precum și la adaptarea conținutului Site-ului și a reclamelor afișate pe acesta la interesele dumneavoastră și la îmbunătățirea funcționalității Site-ului și a serviciilor oferite de Administrator și a sondajelor de opinie.
  • să vă exercitați drepturile care decurg din dreptul dumneavoastră de retragere dintr-un contract de vânzare la distanță, adică așa-numitul drept de retur, dacă vă exercitați acest drept.
  • în scopuri administrative interne ale grupului Syngenta, în legătură cu care datele dvs. vor fi, de asemenea, transferate către Syngenta Crop Protection AG cu sediul în Elveția.
 • Care sunt drepturile dumneavoastră? Le-am descris în § 4 și 5 din Politică. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă transfera datele cu caracter personal în condițiile prevăzute în GDPR.
 • Trebuie să ne furnizați datele dumneavoastră? Acest lucru este voluntar. Totuși, fără ele, nu puteți încheia un contract de vânzare cu ajutorul Magazinului. Nu veți putea să vă abonați la buletinul nostru informativ.
 • Pe ce bază legală prelucrăm datele dumneavoastră? Articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și (f) din GDPR, adică executarea contractului pe care îl încheiem cu dvs., îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, legate de exercitarea dreptului dvs. de retragere dintr-un contract la distanță și de reglementările fiscale) și interesul nostru legitim.
 • Ce este interesul nostru legitim? Marketingul serviciilor și produselor noastre, constând în activități analitice care conduc la cunoașterea preferințelor dvs. și adaptarea conținutului Magazinului și a anunțurilor afișate la interesele dvs. și îmbunătățirea funcționalității Magazinului și a serviciilor oferite de Operator și cercetarea de opinie, precum și scopuri administrative interne ale grupului Syngenta.
 • Cui vom transfera datele dumneavoastră?
  • Entitățile care găzduiesc (stochează) Magazinul și datele cu caracter personal pentru noi (Magenta).
  • Furnizorii de instrumente (Google) pentru:
   • analiza traficului pe site-urile web ale Magazinului,
   • marketing,
   • a vă trimite un buletin informativ
  • Operatori de plăți disponibile în Magazin (Google).
  • Agenții de marketing,
  • Entități care se ocupă cu livrarea de colete, adică firme de curierat (Chemark) și Poșta.
  • Syngenta Crop Protection AG și entitățile care furnizează servicii de găzduire a datelor și de asistență tehnică pentru Syngenta Crop Protection AG.
 • Cât timp vom prelucra datele dumneavoastră? În timp:
  • necesar pentru a executa contractul de vânzare și pentru a demonstra că l-am executat corect. Această perioadă corespunde duratei termenului de prescripție a creanțelor;
  • activitățile noastre de marketing sau legate de scopurile interne ale grupului Syngenta pentru sau până când vă opuneți prelucrării ulterioare.
  • necesare pentru a vă exercita dreptul de a vă retrage dintr-un contract la distanță, adică așa-numitul drept de retur și perioada necesară pentru a demonstra corectitudinea îndeplinirii obligațiilor care decurg din acesta.
 • Vom transfera datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European? În cazul în care este necesar transferul datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European, acesta va avea loc pe baza temeiului juridic prevăzut în GDPR, de exemplu, Decizia Comisiei Europene din 26 iulie 2000 privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția.

§ 12 Abonarea la buletinul informativ

Dacă vă abonați la buletinul nostru informativ, vă rugăm să rețineți următoarele:

 • De ce avem nevoie de datele dumneavoastră, adică în ce scop le prelucrăm?
  • Pentru a vă trimite informații de marketing prin e-mail, pentru a analiza dacă citiți buletinele noastre informative și care este conținutul pe care îl citiți cel mai mult. Pe această bază, putem, de asemenea, să adaptăm conținutul buletinului informativ la interesele dumneavoastră.
  • Marketing, constând în desfășurarea de activități analitice legate de serviciile și produsele Operatorului, inclusiv cele care conduc la cunoașterea preferințelor dvs., precum și adaptarea conținutului site-ului web și a reclamelor afișate pe acesta la interesele dvs. și îmbunătățirea funcționalității site-ului web și a serviciilor oferite de Administrator și cercetarea de opinie.
  • în scopuri administrative interne ale grupului Syngenta, în legătură cu care datele dvs. vor fi transferate, de asemenea, către Syngenta Crop Protection AG cu sediul în Elveția.
 • Care sunt drepturile dumneavoastră? Le-am descris în § 4 și 5 din Politică. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă transfera datele cu caracter personal în condițiile prevăzute în GDPR.
 • Trebuie să ne furnizați datele dumneavoastră? Acest lucru este voluntar. Fără ele, însă, nu veți putea să vă abonați la newsletter-ul nostru.
 • Pe ce bază legală prelucrăm datele dumneavoastră?
  • Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, adică interesul nostru legitim.
  • Dacă sunteți de acord să primiți comunicări de marketing la adresa dvs. de e-mail, temeiul juridic va fi, de asemenea, consimțământul dvs. Nu uitați că vă puteți retrage oricând consimțământul. Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne contactați în conformitate cu § 5 al Politicii.
 • Care este interesul nostru legitim? Îmbunătățirea buletinului nostru informativ, analizând dacă sunteți familiarizat cu conținutul acestuia și care sunt noutățile care vă interesează cel mai mult, precum și adaptarea conținutului buletinului nostru informativ la interesele dumneavoastră.
 • Cui vom transfera datele dumneavoastră?
  • Furnizorilor de software pentru funcționarea Magazinului (Magenta),
  • Furnizori de instrumente pentru analiza traficului și marketing în Magazin (Google).
  • Entități implicate în găzduirea (stocarea) Magazinului sau a datelor cu caracter personal pentru noi (Magenta),
  • Agenții de marketing,
  • Entități care se ocupă cu livrarea de colete, de exemplu, companii de curierat și oficiul poștal.
  • Syngenta Crop Protection AG și entitățile care furnizează servicii de găzduire a datelor și de asistență tehnică pentru Syngenta Crop Protection AG.
 • Cât timp vom prelucra datele dumneavoastră? Atât timp cât desfășurăm activități de marketing sau legate de scopuri interne ale grupului Syngenta sau până când vă opuneți la prelucrarea ulterioară sau până când vă revocați consimțământul de a trimite mesaje la adresa dvs. de e-mail. Revocarea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării datelor înainte de retragerea consimțământului
 • Vom transfera datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European? În cazul în care este necesar transferul datelor dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, acesta va avea loc pe baza temeiului juridic prevăzut în RGPD, de exemplu, Decizia Comisiei Europene din 26 iulie 2000 privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția.

§ 13. Utilizarea profilurilor noastre în Social Media

Dacă utilizați profilul nostru, vă rugăm să rețineți următoarele:

 • De ce avem nevoie de datele dumneavoastră, adică în ce scop le prelucrăm?
  • să răspundem la mesajele private pe care ni le trimiteți,
  • să discutăm cu dvs. în cadrul comentariilor de la postările individuale,
  • să împărtășim postările noastre cu dvs. în calitate de urmăritor al profilului nostru,
  • marketing constând în informarea despre activitățile noastre și despre noi înșine prin intermediul postărilor pe care le plasăm pe profilul nostru, inclusiv postările sponsorizate care sunt afișate unui grup mai mare de utilizatori de Social Media,
  • date statistice care constau în prezentarea de către entitățile care gestionează Social Media, cum ar fi Facebook Ireland Ltd., a datelor privind afișarea postărilor noastre, reach-ul acestora, numărul de interacțiuni, date demografice ale urmăritorilor noștri; datele care ne sunt prezentate de către entitățile care gestionează Social Media sunt date statistice, dar sunt create pe baza observațiilor efectuate de aceste companii cu privire la comportamentul dumneavoastră pe profilul nostru.
 • Care sunt drepturile dumneavoastră? Le-am descris în § 4 și 5 din Politică.
 • Trebuie să ne furnizați datele dumneavoastră? Acest lucru este voluntar. Cu toate acestea, datorită regulilor utilizate de Social Media, vom vedea numele, prenumele (sau porecla) și fotografia dvs. dacă ne scrieți sau comentați la postarea noastră.
 • Pe ce bază legală prelucrăm datele dumneavoastră? Articolul 6(1)(f) RODO, adică interesul nostru legitim.
 • Care este interesul nostru legitim? Răspunsul la mesajele și comentariile dvs., furnizarea de postări, informarea dvs. despre produsele noastre și despre noi înșine cu ajutorul acestora, analiza datelor statistice legate de profilul nostru.
 • Cui vom transfera datele dumneavoastră? Entități care operează rețele sociale, cum ar fi în special Facebook Ireland Ltd.
 • Cât timp vom prelucra datele dumneavoastră? În timp:
  • necesar pentru a rezolva cazul prezentat de dumneavoastră. În funcție de tipul acestuia, de asemenea, pentru timpul necesar pentru a dovedi că l-am rezolvat, adică pentrutimpul de prescripție a pretențiilor;
  • Urmăriți profilul nostru. Nu uitați că puteți oricând să ștergeți comentariile sub postările noastre, să ne dați unfollow sau să vă dezabonați de la a avea un cont de socializare.